Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ üzrә mәlumat kitabı

Açıqlama:

Ayrı-seçkilik әleyhinә Aİ direktivlәrindә, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü Maddәsindә vә 12 saylı Protokolunda da nәzәrdә tutulduğu qaydada, ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ ayrı-seçkiliyi müxtәlif әsaslarla vә şәraitlәrdә qadağan edir. Bu Mәlumat kitabı, bir-birini tamamlayan sistem kimi bu iki mәnbәyi, onların uzlaşdığı hәddә bir-birini әvәz etmәsini müzakirә edir vә hәr hansı fәrqlәr mövcud olduqda onları vurğulayır.


Müəllif : Fundamental Hüquqlar haqqında Avropa İttifaqı Agentliyi, 2010 Avropa Şurası, 2010.
Nəşr tarixi : 2010
Yüklənmə sayı : 135

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir