Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi: qədim və orta əsrlər

Açıqlama:

Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixinə həsr olunmuş dərslik qədim və orta əsrlərin dövlət və hüququnu əhatə edir. Kitabda qədim və orta əsrlər dövrləri çərçivəsində əsas dünya ölkələrinin dövlət və hüququ işıqlandırılır. Dərslikdə dövlət və hüququn konkret tarixi inkişaf qanunauyğunluqları göstərilməklə dövlətlərin meydana gəlməsi və inkişafı, onların ictimai və dövlət quruluşu xronoloji ardıcıllıqla izlənilir, hüququn əsas cəhətləri, səciyyəsi, mənbələri, təsisatları göstərilir və şərh edilir. Əsərdə ibtidai icma quruluşundan quldarlıq dövlətinə, sonra feodal quruluşunun yaranması və inkişafı mərhələsinə keçid ətraflı əks etdirilir.


Müəllif : Məsumə Məlikova , Elbəy Nəbiyev
Nəşr tarixi : 2005
Yüklənmə sayı : 351

Girl in a jacket : Ödənişsiz

Qiymətləndir