İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi qərarlarının milli məhkəmələr tərəfindən tətbiqi

Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi

İnzibati hüquq

BMT-nin narkotiklər haqqında konvensiyaları və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Qanunvericiliyi

Məhkəmə presedentləri mülki hüququn mənbəyi kimi: nəzəriyyə və təcrübə

Avropa hüququ

İnsan və vətəndaş hüquqları, onların təminatı

Almaniya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin seçilmiş qərarları